คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงาน อบจ.ชลบุรี